Våra tjänster

Vi förstärker din organisation

Vi har spetskompetens för ledning och planering vid byggande och underhåll av infrastruktur
med fokus på järnväg och anläggning. Vi förstärker våra kunders organisationer med projektledare,
projekteringsledare, produktionsledare samt specialisttjänster för projektens olika skeden.
Vi erbjuder ett flertal olika tjänster som bidrar till framgång i ditt projekt.

 

Våra tjänster

Projektledning

Ett av de viktigaste besluten i varje projekt är hur projektet ska organiseras, startas upp och drivas. För beställaren är valet av projektledare centralt för genomförandet av projektet.

Projektledaren arbetar i nära samarbete med beställaren för att leda, samordna och administrera projektet mot fastlagda mål, intentioner och riktlinjer. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. organisation, planering, ledning, samordning och uppföljning.

Projektledning sträcker sig ofta genom ett investeringsprojektets alla skeden från förstudie till överlämnande. Att ha rätt styrning på projektet från start sparar tid och pengar och ökar kvaliteten på slutleveransen.

Våra projektledare har erfarenheter från både beställar-, konsult- och entreprenadsidan. De bygger upp starka projektteam som ställer upp helhjärtat för projektet.

 

Våra tjänster

Projekteringsledning

Det är under projekteringsprocessen som de förutsättningar som är helt avgörande för projektets framgång tas fram. Projekteringsledaren ansvarar för att ramarna för projektet hålls vad gäller funktion, teknik, kvalitet, ekonomi, tid och miljö.

Det gäller att planera, leda, styra, samordna och följa upp arbetet från förstudie till färdiga bygghandlingar och se till att rätt handlingar och beslutsunderlag finns att tillgå vid rätt tidpunkt.

Som projekteringsledare ska man ha stor förståelse för samband och funktioner inom många teknikområden, utan att tappa fokus på helheten.

Våra projekteringsledare har lång erfarenhet av att skapa fungerande team där alla aktörer oavsett bakgrund arbetar mot ett gemensamt mål och utvecklar effektiva lösningar för projektet.

 

Våra tjänster

Produktionsledning

En kompetent och erfaren byggledare har en central roll i varje projektorganisation. Byggledaren bidrar redan under projekteringsfasen med viktig praktisk och teknisk kunskap.

Det är byggledaren som har specialistkunskap om utförandemetoder, materialval, leveranstider och specialtillstånd som krävs.

Byggledaren har även en viktig roll för att projektet ska möta entreprenörer på lika villkor vid anbudsförfarandet och upphandling.

Våra produktionsledare och byggledare har lång erfarenhet och teknikbredd. De har ett stort kontaktnät och går årligen på fortbildning inom entreprenadjuridik, upprätthåller lägst BASÄSOS och har oftast TSM-behörighet.

 

Våra tjänster

Besiktning

Varje entreprenad ska kontraktsmässigt avslutas med en slutbesiktning. Besiktningsmannens uppgift är att undersöka i vad mån entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar. Det kräver såväl tekniska som juridiska kunskaper.

Fortlöpande besiktningar är allt vanligare. Förbesiktningarna utförs under produktionstiden till exempel för arbeten som senare döljs. Fel som noteras vid förbesiktningar åtgärdas under tiden fram till slutbesiktningen.

Detta minskar mängden fel vid slutbesiktning vilket är till stor nytta för alla parter.

Våra besiktningsmän utför besiktningsarbeten inom alla teknikområden för infrastruktur. De är alltid oberoende i förhållande till beställare och projekterande konsult. De har en certifierad behörighet och är uppdaterade inom teknik och juridik. De utför även teknikvisa ibruktagandebesiktningar i samband med inkopplingar.

 

Våra tjänster

Inkopplingsledning

Inkopplingsledaren är anläggningsägarens förlängda arm i projektet. Inkopplingsledaren har ansvar för att se till att föreskrifter följs för att kunna garantera trafiksäkerheten. Inkopplingsledaren har avstämning vid inkopplingsmöten samt löpande dialog kring exempelvis riskanalyser. Huvuduppgiften är inte att utföra entreprenadbesiktningar, utan att säkerställa trafikering gentemot föreskrifter.

Inkopplingsledaren utfärdar efter slutförd inkoppling sitt godkännande för trafikeringsstart, i vissa fall med trafikeringsrestriktioner. Vid mer komplexa inkopplingar tar inkopplingsledaren hjälp av ibruktagningsbesiktningsmän.

Våra inkopplingsledare är erfarna och rutinerade och har en bred kunskap inom alla teknikområden. De kan även utföra teknikvisa ibrukstagandebesiktningar i samband med inkopplingar

 

Våra tjänster

Specialistuppdrag

Vi kan även hjälpa till med specialisttjänster för projektens olika skeden.
Du kan vända dig till oss om du till exempel behöver:

Kvalitetsansvarig/sakkunnig

Teknisk/praktisk granskning

Kalkyl-, tid-, produktionsplanering

Stöd med förfrågningsunderlag & Upphandling

Mindre utredningsuppdrag

Trafikplanering/ säkerhet

Kvalitet, miljö, och arbetsmiljö

VILL DU VETA MER?
Kontakta oss