Saltsjöbanan – SLL

Projektledning / Projekteringsledning

Saltsjöbanan genomgår en allmänt teknisk upprustning för ökad säkerhet, turtäthet och tillgänglighet. Istället för dagens 20- och 40-minuterstrafik kommer avgångarna från alla stationer ske vart 12 minut. Två nya mötesstationer planeras också i Fisksätra och Tattby för att möjliggöra den ökade turtätheten. Stationerna längs Saltsjöbanan anpassas för ökad tillgänglighet och åtgärder för att minska bullerstörningar längs banan vidtas.

Ett ATC-system (Automatic Train Control) som minskar risken för olyckor som orsakas av handhavandefel från lokförare installeras.

Beräknas vara färdigställt 2018

Mer om Saltsjöbanan hos Stockholms Läns Landsting